Prioriterte områder

Lindemans Legat støtter faglige prosjekter innenfor rammen av legatets formål, fortrinnsvis prosjekter som på varig basis bidrar til innsikt i og videreutvikling av norsk musikkliv.

Styrets prioriteringer:

2018-2023

I denne perioden samarbeider Lindemans Legat med Norges musikkhøgskole om et større forsknings- og dokumentasjonsprosjekt, se http://lindemanslegat.no/?p=5503 og http://lindemanslegat.no/?p=5498. Legatet vil benytte det aller meste av sine disponible midler til dette prosjektet, og vil derfor bare i svært begrenset omfang ha mulighet til å gi økonomisk støtte til andre prosjekter.

2017

Lindemans Legat har inngått en samarbeidsavtale med Norges musikkhøgskole om å gjennomføre et større dokumentasjons- og forskningsprosjekt om Musikkonservatoriet i Oslos (MKiO) og Norges musikkhøgskoles (NMH) tilblivelse, utvikling og virksomhet. Prosjektet vil bli påbegynt i 2017 og vil vare i flere år. Legatet vil benytte så godt som alle disponible prosjektmidler til dette.

Prosjektet har følgende målsetting:

Å dokumentere MKiOs og NMHs tilblivelse, utvikling og virksomhet, sett i lys av utviklingstrekk i landets kultur- og musikkliv. Det er viktig at prosjektet synliggjør både de kultur- og utdanningspolitiske aspektene ved institusjonenes tilblivelse og utvikling, og utviklingen av de faglige, kunstneriske og vitenskapelige sider ved institusjonenes virksomhet. Prosjektet skal også søke å se de to institusjonenes utvikling i lys av utviklingen av høyere musikkutdanning nasjonalt og internasjonalt.

 I samarbeid med de forskere og andre fagpersoner som involveres i prosjektet, utarbeides det spesifikke delmål for avgrensede delprosjekter. Prosjektledelsen skal påse at hvert delprosjekt bidrar til hovedprosjektets målsetting.

Forskningen skal gi grunnlag for publikasjoner. Prosjektledelsen, i samarbeid med de enkelte forskere, vurderer publiseringsformer og tidspunkter.

2016

Lindeman-forskning vil være legatets store satsningsområde både i 2016 og i de to følgende årene. Ved starten av 2016 er legatet i ferd med å inngå et samarbeid med Norges musikkhøgskole (NMH) for å få fram ny kunnskap om de kulturelle og historiske røttene NMH bygger på. Mer informasjon om satsningen vil bli lagt ut på legatets hjemmeside etter hvert som planene utvikler seg.

Satsningsområdet Salmesangen i norske kirker vil bli videreført i mindre skala, først og fremst ved å bidra til gjennomføring av Salmefoss 2016 i samarbeid med Norges musikkhøgskole og Uranienborg menighet i Oslo. Salmefoss 2016 finner sted i Uranienborg kirke torsdag 13. oktober.

2015

I 2015 vil legatet følge opp prioriteringene fra 2013 og 2014:

Forskning om Kvinnene i musikerslekten Lindeman: Forskning på dette feltet videreføres. Forskningsområdet utvides noe til også å omfatte annen forskning knyttet til Lindeman-slekten og dens betydning for musikklivet i Norge. Legatet tar selv initiativ til konkrete prosjekter og inngå avtaler med forsknings- og formidlingsmiljøer.

Salmesangen i norske kirker: Lindemans Legat vil samarbeide med Norges musikkhøgskole og Uranienborg menighet om gjennomføring av Salmefoss 2015 som ledd i Oslo kulturnatt 11. september. Etter søknad vil legatet også kunne støtte andre prosjekter for å fremme salmesangen i norske kirker. Les mer om dette HER

2014

I 2014 vil Lindemans Legat fortsatt gi prioritet til de to områdene som det ble satset på i 2013: Kvinnene i musikerslekten Lindeman og deres betydning i musikklivet og Salmesangen i norske kirker.

Fagpersoner og fagmiljøer som planlegger prosjekter innen disse to områdene, kan søke støtte fra Lindemans Legat.

Når det gjelder kvinnene i musikerslekten Lindeman, er vi åpne for prosjekter av rent vitenskapelig art så vel som prosjekter som bidrar til at det én eller flere av Lindeman-kvinnene skapte av musikk, blir gjort tilgjengelig og eventuelt satt inn i større sammenhenger av kunstnerisk og/eller pedagogisk art. Det vises for øvrig til de artiklene som Ingrid Loe Dalaker har skrevet basert på den forskning hun gjorde i 2013, se HER

Innenfor området salmesangen i norske kirker vil vi kunne gi støtte til prosjekter som bidrar til å øke kunnskapen om og forståelsen og interessen for salmen som kollektivt uttrykk i menigheters liturgiske og pedagogiske arbeid. Prosjekter bør ha mest mulig langsiktige mål. Referatet fra et salmeseminar som ble holdt høsten 2013, kan kanskje gi inspirasjon til tiltak innenfor dette feltet, se HER

Det er ingen søknadsfrister; søknader vil bli vurdert fortløpende.

2013

I 2013 vil Lindemans Legat sette sine ressurser inn på to områder:

  • Kvinnene i musikerslekten Lindeman — hvilken betydning har de hatt i musikklivet?
  • Salmesangen i norske kirker — bidrag til en levende menighetssang i norske kirker

Les mer HER .

2012

I jubileumsåret 2012 ble disponible prosjektmidler primært benyttet til å støtte prosjekter som bidro til å markere 200-årsjubileet for Ludvig Matias Lindemans fødsel, særlig prosjekter som bidro til å synliggjøre, aktualisere og videreutvikle hans store innsats i norsk musikkliv som kirkemusiker, komponist, folkemusikksamler og pedagog.