Litteratur om L.M. Lindeman og Lindeman-slekten

Et utvalg

Arild, Heidi [et al.] (red.): Strengen var av røde guld. Folkeviser samlet av L.M. Lindeman i Solør 1864. Oslo: Norsk Folkeminnelag/Aschehoug, 1996. (Norsk Folkeminnelags skrifter; nr. 142)

Askjem, Turid [et al.] (red.): 54 viser og stev fra Øst-Telemark. Nedskrevet av Ludvig M. Lindeman, Sophus Bugge og Olea Crøger. Oslo: Grøndahl, 1984.

Baden, Torkil: Toner i tusen år. En norsk kirkemusikkhistorie fra gregoriansk sang til gospel. Oslo: Verbum, 1995

Bertelsen, Astrid Svanes: «Salmesangstriden i Norge på 1800-tallet: Om melodiform og estetiske prinsipper». I: Studia musicologica Norvegica. 16 (1990), s. 141–149

Bøe, Bernt: «Ole Andreas Lindeman (17.jan.1769–26.feb.1857). Litt om musikarslekta Lindeman si tilknytning til Øverlandet i Surnadal». I: Du mitt Nordmøre. 17 (1982), s. 106–115

Crøger, Olea: Lilja bære blomster i enge. Folkeminneoppskrifter frå Telemark i 1840-50-åra. Red.: Brynjulf Alver, Reimund Kvideland og Astrid Nora Ressem. Oslo: Norsk Folkeminnelag/Aschehoug, 2004. (Norsk Folkeminnelags skrifter; nr 112)

Dal, Erik: Nordisk folkeviseforskning siden 1800. Omrids af text- og melodistudiets historie og problemer især i Danmark. København: J. H. Schultz, 1956

Djupedal, Reidar: «Ludvig M. Lindeman og folketonen». I: Heimen. 1965, s. 362–379

Edvardsen, Erik Henning & Thure Lund: Åndelige sanger og ballader om bruderov og svik. L. M. Lindemans samlerferd til Modum i 1862–1865. Vikersund: Modum kommune, 2002

Edvardsen, Erik Henning: «’… intet til Veiledning for mig paa disse Kanter’ : et tidsbilde av Ludvig Mathias Lindemans reiser i Krødsherad og et skjebnesvangert møte med Jørgen Moe». I: Astrid Nora Ressem [et al.] (red.): Balladar og blue Hawaii. Folkloristiske og musikkvitskaplege studiar tileigna Velle Espeland i høve 60-årsdagen 6. juli 2005. Oslo, Novus, 2005, s. 161–181

Edvardsen, Erik Henning: «’Hva kan gjøres for norsk folkemusikk?’». I: Nytt fra Norsk Musikksamling. 9, nr 1 (juni 1997), s. 5–7

Eggen, Erik: «Religiøs folkesong i Valdres». Tidsskrift for Valdres historielag. 5 (1943/46), s. 282–295

Espeland, Velle: «Lindeman og balladane». I: Nytt fra Norsk Musikksamling. Årg. 9, nr 1 (juni 1997), s. 8–9

Gaukstad, Øystein: «L. M. Lindemans komposisjoner. Bibliografi I». I: Norsk musikkgranskning. Årbok 1959–61 (1962), s. 96–165

Gaukstad, Øystein: «Ludv. M. Lindeman på samlerferd i Gudbrandsdalen 1864». Norsk musikkgranskning. Årbok 1962–1971 (1972), s. 60–68

Gaukstad, Øystein: Toner fra Valdres. Leira: Valdres bygdeboks forlag, 1973

Gaukstad, Øystein: «Norsk folkemusikk. Innsamlingsarbeidet i 200 år». I: Sumlen. 1980, s. 65–95

Gaukstad, Øystein (red.): Ældre og nyere norske Fjeldmelodier samlede … af Ludvig M. Lindeman. Oslo: Norsk Musikforlag, 1983

Gaukstad, Øystein: «Ludvig Mathias Lindeman samler folkemusikk i Andebu». I: Vestfoldminne. 1986, s. 40–43

Gaukstad, Øystein: «Med Ludvig Mathias Lindeman på vandring». I: Årbok for norsk folkemusikk. 1991, s. 50–64

Gaukstad, Øystein: «Med Ludvig Mathias Lindeman på vandring i Valdres for snart 150 år siden». I: Årbok for Valdres. 71 (1994), s. 188–198

Gaukstad, Øystein: Ludvig Mathias Lindemans samling av norske folkeviser og religiøse folketoner. Tekster etter originalmanuskriptene i Norsk musikksamling, UBO. Under medvirkning av Erik Henning Edvardsen. Oslo: Novus, 1997. (Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Serie B, Skrifter; 95)
Se særlig «Innledning», s. 9–138 og «Ludvig Mathias Lindeman. Bibliografi II», s. 139–348

Grinde, Nils: Norsk musikkhistorie. Hovedlinjer i norsk musikkliv gjennom 1000 år. Ny revidert utg. Oslo: Musikk-Huset, 2007

Hauge, Reidar, Thor Stensrud & Olav Såtvedt (red.): Glogerorgelet. [Kongsberg]: Komiteen for restaurering av Glogerorgelet. Kongsberg kirke: I samarbeid med Forlaget Langs Lågen, 2001

Havåg, Eldar: «For det er Kunst vi vil have». Om nasjonalitet og kunst i norsk oppskrivartradisjon og folkemusikkforsking. Oslo: Noregs forskingsråd, 1997. (KULTs skriftserie ; nr 85)
Omarbeidet versjon av forfatterens hovedoppgave i musikk, Universitetet i Oslo, 1994

Hernes, Asbjørn: «Ludvig M. Lindeman og hans gjerning i den Norske kyrkja». I: Tidsskrift for teologi og kirke. 8 (1937), s. 109–119

Hernes, Asbjørn: Ole Andreas Lindeman og hans tid. Oslo: Samlaget, 1956

Hernes, Asbjørn: «Eit vende i norsk tonekunst og musikkgransking. Valdresferda åt Ludvig M. Lindeman 1848». I: Syn og Segn. 55 (1991), s. 41–45

Herresthal, Harald: Med spark i gulvet og quinter i bassen. Musikalske og politiske bilder fra nasjonalromantikkens gjennombrudd i Norge. Oslo: Universitetsforlaget, 1993

Herresthal, Harald: Fra offentlig til privat engasjement. Musikkpolitikken 1814–1858. Oslo: Unipub, 2004

Herresthal, Harald: Ikke førenn der er grodd mose på deres talent. Musikkpolitikken 1859–1905. Oslo: Unipub, 2005. (Norsk kulturpolitikk 1814–2014)

Holter, Stig Wernø: «Fra ’Raketsang’ til belivet koral. Et forsøk på en psykologisk tolkning av salmesangstriden». I: Norsk kirkemusikk. 51 (1998) nr 3, s. 5–17; nr 4, s. 5–20; nr 5, s. 5–17

Holter, Stig Wernø: «Hellig sang med himmelsk lyd». Norsk kirkesang i endring og vekst med særlig vekt på Koralbok for Den norske kirke. Bergen: Griegakademiet – Institutt for musikk, Universitetet i Bergen, 2003. (Skriftserie fra Griegakademiet – Institutt for musikk; 2003:1). Bearbeidet utgave av forfatterens avhandling (dr. philos.), Universitetet i Bergen, 2000

Karevold, Idar: «The early Bach-tradition in Scandinavia. A presentation of manuscripts of the Lindeman family». I: Studia musicologica Norvegica. 12(1986), s. 88–100

Karevold, Idar: Kontinentale impulser i en norsk musikerslekt før 1850. En studie i brever, musikalier og skrifter etter slekten Lindeman. Göteborg, 1996. (Skrifter från musikvetenskapliga avdelningen, Musikhögskolan, Göteborgs universitet; nr. 44)

Karevold, Idar: «Om Lindemanfamiliens bidrag til norsk musikalsk folkeopplysning». I: Jørund Midttun (red.): Jeg løfter opp til Gud min sang. Trondheim: Tapir; Liturgisk senter, 2003. (Liturgisk skriftserie; nr 9), s. 153–166

Karevold, Idar: «Ole Andreas Lindeman». I Store norske leksikon.

Karevold, Idar: «Ludvig Mathias Lindeman». I: Store norske leksikon. Lesedato: 2011-09-18

Karevold, Idar: «Peter Lindeman». I: Store norske leksikon. Lesedato: 2011-09-18

Karevold, Idar: «Trygve Lindeman». I: Store norske leksikon. Lesedato: 2011-09-18

Keyn, Eivind Rickard: Ludvig M. Lindemans orgelkomposisjoner. Analyse og oversikt. Oslo, 1984. Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Oslo

Lindeman, Ole Andreas [jr.]: «Ludv. M. Lindeman 1812–1887 og melodierne til Brorsons Svanesang». I: Ludv. M. Lindeman: Melodier til Brorsons Svanesang for piano eller orgel med underlagt tekst. Jubilæums-utgave. Kristiania: Cappelens Forlag, 1912, s. 5–9

Lindeman, Peter: «Ludv. M. Lindeman og kirkemusikken i vort land». I: Ludv. M. Lindeman: Melodier til Brorsons Svanesang for piano eller orgel med underlagt tekst. Jubilæums-utgave. Kristiania: Cappelens Forlag, 1912, s. 10–13

Lindeman, Peter: «En ’Gammel’ folkemelodi». I: Musikbladet og Sangerposten. 1922, nr 15, s. 117–118
En reaksjon på Pål Kluftens artikkel i Tidens Tegn lørdag 29.7.1922 om tonen til «Sol er oppe». Se også Kluftens svar i nr 16, s. 127 og Peter Lindemans tilsvar samme sted, samt Peter Eikens kommentar i nr 17, s. 138

Lindeman, Thv.: Den trønderske familie Lindeman. Trondheim, 1924

Lindeman, Trygve & Einar Solbu: Musik-Konservatoriet i Oslo 1883–1973. Oslo: Tanum-Norli, 1973

Lysdahl, Anne Jorunn Kydland: Sangen har lysning. Studentersang på 1800-tallet. Oslo: Solum forlag, 1995

Reitan, Anders: «Til Hr. Ludv. M. Lindeman». I: Den norske Folkeskole. 3. R., 1 (1865), s. 203–204
En oppfordring til Lindeman om å gi en fremstilling om skolesangen

Ressem, Astrid Nora 2003. «Folkevisesamleren Olea Crøger : en pioner belyst gjennom hennes melodioppskrifter». Norsk folkemusikklags skrifter. 16 (2002), s. 44–64

Røynstrand, Åse (utg.): Ludvig Mathias Lindeman: Samlarferd 1851. Oppskrifter og ei dagbok. Merknader ved Åse Røynstrand. Oslo: Norsk musikksamling, 1980

Røynstrand, Åse (utg.): Ludvig Mathias Lindeman: Samlarferd 1860 og 1861. Oppskrifter. Merknader ved Åse Røynstrand. Oslo: Norsk musikksamling, 1984

Rojahn, Ferdinand: «Ludvig Mathias Lindeman». I: O. M. Sandvik & Gerhard Schjelderup (red.): Norges musikhistorie. B. 1. Kristiania: Oppi, 1921, s. 185–192

Sandvik, O. M.: «L. M. Lindeman og Edvard Grieg i deres forhold til norsk folkemusikk». I: Kirke og kultur. 29 (1922), s. 371–386

Tronshaug, Hans Jacob: Oslo Domkirkes Orgelhistorie. Orgler, organister, kantorer og orgelbyggere gjennom fem århundrer. Oslo: Oslo Domkirke, 1998.

Utvalg ved Øyvind Norheim

Det er stengt for kommentarer.