Seminar om salmesangen i kirken

Salmesangen i norske kirker er ett av satsingsområdene for Lindemans Legat i 2013. Fredag 13. september skal legatet gjennomføre et arbeidsseminar for å kartlegge utfordringer de står overfor, de som i praksis arbeider med å legge til rette for aktiv, inkluderende og meningsfull fellessang i norske kirker.

Forfatter og salmedikter Edvard Hoem vil snakke om tekstlig kvalitet

Vi har invitert en del kantorer til å dele og drøfte erfaringer fra sitt arbeid som musikalske ledere i menigheter. I tillegg til de nevnte innlederne, inviteres representanter for sentrale fagmiljøer knyttet til kirkens menighetsarbeid. Seminaret holdes på Norges musikkhøgskole.

Tre hovedtemaer vil bli belyst og drøftet:

Salmer og kvalitet

Forfatter og salmedikter Edvard Hoem vil snakke om tekstlig kvalitet mens et panel bestående av kantorene Kjetil Allmenning, Jørn Fevang, Stig Wernø Holter, Tore Erik Mohn og Henrik Ødegaard vil legge grunnlag for en drøfting av kvalitative spørsmål knyttet bl.a. til koralen som komposisjon og til framføringspraksis. Et viktig, overgripende spørsmål er hvilke utfordringer som følger av at det innen kirken finnes høyst forskjellig og kanskje også sprikende oppfatninger av hva som er kvalitet i liturgi og fellessang.

Musikalsk ledelse av salmesang

Dette temaet vil bli drøftet med utgangspunkt i innlegg fra kantorene Ivar Jarle Eliassen, Inger-Lise Ulsrud og Terje Winge. De vil reflektere over hva som bidrar til god, levende menighetssang når det gjelder musikalsk ledelse. Blant annet i forhold til tema som tempo, frasering, harmonisering, bruk av kor og bruk av instrumenter, basert på omfattende erfaring som praktiserende kirkemusikere. Et sentralt spørsmål vil være om orgelet i denne sammenheng har egenskaper som andre instrumenter ikke har.

Å fremme fellessang i kirken

Dette temaet omfatter det strategiske og pedagogiske arbeidet med sang i menigheten. Hvordan utvikles et stort salmerepertoar i en menighet? Hvilke krav stiller slikt arbeid til kirkemusikeren, prestene og andre medarbeidere? Hvilke forventninger bør man fra dette perspektivet ha til trosopplæringsarbeidet? Hvilke verdi har vår mange hundreårige salmetradisjon for barn, unge og voksne i dag? Kantorene Thröstur Eiriksson, Beate Strømme Fevang, Kristin Vold Nese og Inger Elisabeth Aarvik vil dele synspunkter på slike spørsmål som utgangspunkt for samtale.

På bakgrunn av synspunkter og forslag som kommer fram under seminaret, vil Lindemans Legat legge en plan for sitt videre engasjement for å styrke menighetssangen i norske kirker.

Einar Solbu

Les mer om legatets satsinger i 2013

 

 

 

 

Det er stengt for kommentarer.