«Sangbøger for Skole og Hjem». L.M. Lindeman som sangbokutgiver og sangkomponist

Av Øyvind Norheim

Blant Ludvig Mathias Lindemans mange aktiviteter av gjennomgripende nasjonal betydning er hans innsats for den folkelige fellessang, slik den på 1800-tallet ytret seg i skole og hjem, den mest undervurderte i ettertiden. Samtidig med sin store konkurrent og rival Johan D. Behrens (1820–1890) utga Lindeman fra midten av 1800-tallet en lang rekke sangbøker beregnet til bruk i skolen. I motsetning til Behrens, som i tillegg til skolesangen hadde sitt vesentligste virke innenfor den raskt voksende mannskorbevegelsen, var Lindeman også en sentral skikkelse i den norske grundtvigianske bevegelsen som etter hvert fikk sitt solide fotfeste i norsk folkeliv gjennom opprettelsen av folkehøyskolene (fra 1864), og som resulterte i melodisamlinger til flere av de mest brukte sangbøkene i folkehøyskolen.

Sange og Rim (NBdigital)Men Lindeman virket også som sanglærer ved flere skoler i Kristiania, bl.a. ved Gønlands Asyl, Kristiania Borgerskole, Waisenhuset og almueskolene i Piperviken, Hammersborg og Grønland. Han har ganske umiddelbart sett behovet for hjelpemidler til bruk i undervisningen, og allerede i 1845 kommer hans første utgivelse beregnet på bruk i skolen: Sange for to lige Stemmer. Det er et lite hefte med 20 sanger. Deretter følger skolesangbøker slag i slag utover 1800-tallet med den monumentale melodisamlingen til P.A. Jensens Læsebog for Folkeskolen og Folkehjemmet (1864–1865) som et høydepunkt. Og i tillegg utga han en lang rekke melodisamlinger til sangbøker som hadde et bredere nedslagsfelt med Melodibilaget til Ole Vigs Sange og Rim for den norske Folk (1854) som den første og kanskje viktigste ved siden av melodisamlingen til Karl Seips «En liden Visebog for Hjemmet» (1877).

Lindeman var ofte lite tilfreds med de melodiene som vanligvis ble brukt til mange av tekstene i sangbøkene. Utover i århundret fikk man dessuten et helt nytt tilfang av sanglyrikk som krevde egne melodier. Ofte fant Lindeman frem til nytt melodistoff i sine folketonesamlinger, men han komponerte også selv en lang rekke nye melodier. Noen av disse ble svært populære. Bl.a. ble «Millom bakkar og berg» første gang utgitt i 1870 i Lindemans melodisamling til S. Knutsen, L. M. Bentsen og A. Johnssons Børnesange for Skole og Hjem.

Oversikt med lenker til digitalisert materiale:

L.M. Lindemans sangbøker for skole og hjem (pdf) (sist oppdatert juni 2012)
Lindeman-familiens verk og samlinger

Det er stengt for kommentarer.