Ludvig Mathias Lindeman og Danmark

L.M. Lindemans livsverk er først og fremst knyttet til hans innsats i norsk kultur- og musikkhistorie. Mindre kjent er hans spesielle, ja unike, posisjon i dansk sangtradisjon fra midten av 1800-tallet og frem til i dag. Formålet med denne artikkelen er å kaste lys over hvordan og hvorfor L.M. Lindeman fikk så stor innflytelse i Danmark.

Av Arne Holen og Øyvind Norheim

(En mer utdypende versjon av denne artikkelen finnes som et nedlastbart pdf-dokument i slutten av artikkelen.)

L.M. Lindeman (no-nb_blds_04171)

L.M. Lindeman (1812–87). Ukjent fotograf. Eier: Nasjonalbiblioteket

Ludvig Mathias Lindemans innpass i dansk sang dreier seg om både kirken og skolen, i det sistnevnte tilfelle gjelder det spesielt de danske folkehøyskolene. Salmer var en viktig del av sangrepertoaret i folkehøyskolene. Det er derfor betydelig sammenheng og overlapping mellom de to arenaene. Men formidlingsmåtene førte i hovedsak sine egne løp. Det er derfor naturlig å fremstille de to utviklingslinjene separat.

1. Lindeman i dansk skolesang

Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783–1872), malt i 1843 av Christian Albrecht Jensen (1792–1870)

Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783–1872), malt i 1843 av Christian Albrecht Jensen. Foto: Wikimedia

Fortellingen om L.M. Lindemans melodier og deres seiersgang i danske  (folkehøyskole)sangbøker fra 1870-årene og et stykke ut på 1900-tallet, er egentlig en fortelling om Lindeman og hans forhold til N.F.S. Grundtvigs salmer og sanger. L.M. Lindeman utformet sine første toner til Grundtvig-tekster i forbindelse med utgivelsen av melodibilaget til Wexels’ Christelige Psalmer (Christiania 1840). Her finner vi syv nye melodier til Grundtvig-salmer, bl.a. den som er blitt stående som en av grunnpilarene blant norske salmetoner: «Kirken den er et gammelt hus».

Utover på 1870-tallet ble Lindemans melodier et dominerende innslag i sangbøkene og melodisamlingene knyttet til den danske folkehøyskolebevegelsen. Han komponerte omkring 350 forskjellige melodier til tekster av Grundtvig – til salmer, til bibelhistoriske sanger, til såkalte krønike-rim – og mange ble benyttet til andre tekster i samme versemål. Lindeman fikk også mange oppfordringer fra Danmark om å levere flere melodier til tekster av Grundtvig og andre danske forfattere.

Heinrich von Nutzhorn (1833–1925), her fra ca. 1900. Foto: Det Kgl. Bibliotek / Wikimedia

De «egentlige» folkehøyskolesangbøkene startet i Danmark sin utgivelseshistorie relativt sent. Først ute var Sangbog for den danske folkehøjskole ved Jens Bek og N. Johan Laursen. Den vi i dag kjenner som Højskolesangbogen utkom med sin første utgave i 1894: Sangbog udgivet af Foreningen for højskoler og landbrugsskoler ved C. Bågø, Grønvald-Nielsen og H. Nutzhorn. Den førstnevnte fikk sin første melodisamling i 1890. Højskolesangbogen fikk sin melodisamling i 1904. Begge samlingene inneholder 43 melodier av Lindeman.

Den første melodisamlingen til Højskolesangbogen. 1904.

Den første melodisamlingen til Højskolesangbogen. 1904

Med 1922-utgaven av Folkehøjskolens Melodibogutgitt av Carl Nielsen, Thomas Laub, Oluf Ring og Thorvald Aagaard kom nye stilidealer inn i sangstoffet, ikke minst representert ved de her nevnte utgiverne. Lindemans tilstedeværelse i høyskolesangens repertoar ble stadig svakere. Likevel er han i denne siste utgaven til stede med 25 melodier. Og helt forsvinner han aldri ut i historiens glemsel. Noen av hans melodier vil nok for alltid være med der hvor det synges norske og nordiske sanger.

2. Lindeman i dansk kirkesang

Bakteppe: L.M. Lindemans posisjon som salmemelodikomponist i Norge
Lindeman ble i 1870 oppfordret av Kirke- og Undervisningsdepartementet til å sørge for melodier til Landstads salmebok. Det ble i departementets brev understreket «at Revisjonen ikke blot bør indskrænkes til at udskyde overflødige Melodier og tilveiebringe saadanne for Psalmer, hvortil ingen passende Melodi findes i den nu brugelige Choralbog, men også bør omfatte de af dennes Melodier, som bibeholdes». Hva departementet må ha lagt i «tilveiebringe», vites ikke. Men Lindeman har implisitt tolket dette slik at han selv skulle, eller i alle fall kunne, være enerådende komponist. Faktum er at det i Lindemans koralbok fra 1877 finnes 61 melodier av ham selv, men for øvrig ingen melodier av andre norske komponister i fortid eller samtid. Repertoaret fra tiden etter Zincks koralbok, for øvrig den siste felles dansk-norske koralbok, er begrenset til fire danske melodier, ellers er alt Lindeman, og bare Lindeman.

Mengden Lindeman-melodier er visst nok betydelig, men det er hevet over tvil at et stort antall av hans melodier – flere var allerede innarbeidet i norske menigheter da koralboken utkom – siden den tid har hørt til kjernerepertoaret i vår salmesangskatt. Dette understrekes av at Lindeman er representert med 52 melodier i Norges neste autoriserte koralbok, den fra 1926. Fremdeles, i vår nåværende koralbok, er det med 39 salmemelodier av Lindeman.

Henrik Rung (1807–71), malt av W. Marstrand

Henrik Rung (1807–71), malt av W. Marstrand (1810–73). Originalen befinner seg på Det Nationalhistoriske Museum Frederiksborg Slot. Foto: Wikimedia

Lindemans tidligste innpass i den danske kirken
I Danmark er det Berggreens koralbokutgivelser som ble de offisielt dominerende innenfor den danske kirken fra midten av 1800-tallet. Innenfor disse utgivelser, som vel må kalles utpregede høykirkelige, er Lindeman meget sparsomt representert med melodier, bare fra og med 1859-utgaven, og da alene med «Kirken den er et gammelt hus». Berggreen sto i skarp opposisjon til den salmetradisjon som bredte seg i Danmark med utgangspunkt i Grundtvigs mer lavkirkelige utgangspunkt. En person som med et slikt ståsted målbar kritikk av Berggreen i skrift og tale, var Henrik Rung.

Først med annet opplag (1868) av Rungs tillegg til Weyses koralbok kom Lindeman-melodier inn i dansk kirkesang i større omfang. Innslaget av Lindeman-melodier i denne utgaven er betydelig, omtrent et dusin har han funnet plass til. Ikke mindre interessant er det å registrere at alle de øvrige komponister i utgavens verkliste er danske. Det var altså Lindemans melodier som var i vinden – ikke generelt et nordisk eller utenlandsk repertoar.

Lindeman-melodier i Grundtvig-kretser
Tre melodisamlinger fra 1870-tallet kan tjene som eksempler på hvordan Lindemans melodier slo rot innenfor denne retningen, som i motsetning til den etablerte kirkemusikkposisjonen rundt Berggreen må sies å være en bevegelse klart nedenfra og opp. En utgivelse fra 1870 – Melodier til Grundtvigs Sangværk til den danske Kirke-Skole – anfører hele 23 Lindeman-melodier. Også i to andre utgivelser fra henholdsvis 1870 og 1871 er Lindeman representert med henimot 20 melodier.

Melodier til Festsalmer

Viggo Sannes utgave av melodiene til Grundtvigs Festsalmer hvor vi finner 19 salmemelodier av Lindeman

Melodier til Festsalmer, forord

Viggo Sannes forord til melodisamlingen hvor Lindeman får sin velfortjente takk.

Thomas Laub
Laub er den store reformator i dansk kirkesang. Han levde fra 1852 til 1927, og var således aktiv i dansk kirkemusikk allerede i siste del av 1800-tallet, med flere utgivelser. Men det er først og fremst med sine to store utgivelser på 1900-tallet, Dansk Kirkesang (1918) og Musik og Kirke (1920), at han får det store gjennomslaget for sine ideer. Laub ville fornye kirkesangen ved å gå tilbake til middelalderens og reformasjonstidens melodier i originalform, dessuten benyttet han meloditilfanget i den gamle danske folkesang. Spesielt 1800-tallets kirkesang så han på som et verdsligpreget fremmedelement i kirkesangens historie, påvirket av tidens syngespillmelodier og følelsesfulle romanser. For Laub var dette ikke minst bittert fordi Danmark på 1800-tallet hadde en salmedikter, «én af de største der har levet, Grundtvig». Han hadde ifølge Laub fortjent bedre komponister.

Thomas Laub (1852–1927)

Thomas Laub (1852–1927). Foto: Det Kgl. Bibliotek, København/ Wikimedia

Fra 1800-tallets mangfoldige melodistoff (etter Zincks koralbok 1801) var det i Musik og Kirke bare tre melodier som slapp gjennom Laubs kritiske blikk, nemlig Weyses «Den signede dag», Lindemans «Kirken den er et gammelt hus» og Berggreens «Vær velkommen, Herrens år». Lindeman ble rost for «Kirken den er et gammelt hus», men Laub mente Lindeman ikke lagde flere melodier i samme gode stil «helt i gammel toneart, den doriske, så han kan ikke have havt forståelse af at han har været på vej mot noget bedre».

Koralboken fra 2003
Vår summariske gjennomgang av danske melodi- og koralbøker fra 1800- og 1900-tallet ender naturlig med et blikk på den någjeldende danske koralbok. Det må konstateres hva gjelder meloditilfang fra L.M. Lindeman, at situasjonen er på linje med den fra koralboken av 1954. De åtte melodiene fra 1954-utgaven er videreført. I tillegg er tatt med en ny salme til en Lindeman-melodi, Wexels-salmen «Så vide om land».

Avsluttende bemerkninger

I lys av Ludvig Mathias Lindemans enestående stilling i dansk kirkesang som den eneste ikke-danske 1800-tallskomponist ville det være nærliggende å tro at han selv bidro sterkt til å få et fotfeste, og ikke minst gjorde anstrengelser til å befeste sin posisjon, i danske koralbøker. De foreløpig sparsomme kildene som kan kaste lys over dette, bærer tvert imot bud om det motsatte. Initiativene kom fra dansk hold, og bortsett fra noen av de tidligste salmetonene, var det nok først og fremst hans melodier til Grundtvigs bibelhistoriske sanger og krønikerim som var innfallsporten til også de mer høykirkelige salmetonesamlingene. I forhold til mange av de gjengse melodiene – ofte hentet fra syngespill og revyviser – som var i bruk til den enorme mengden Grundtvig-tekster som nærmest oversvømmet danske sangsamlinger fra 1830-tallet og utover, bidro Lindemans melodier med en ny, frisk verdighet som føltes vesentlig riktigere til Grundtvigs tekster.

Utdypende versjon av artikkelen:

Ludvig Mathias Lindeman og Danmark (pdf)

Det er stengt for kommentarer.